Komponenter i bedömning

1) Bedömning av lärande

Bedömning av lärande består av två delar; dels bedömning av studieframsteg (elevens tidigare
kunskaper i relation till uppställda mål), dels bedömning av kunskapsnivå (eleven ska påvisa
kunskaper i relation till läroplanens mål genom mångsidig bedömning).

2) Bedömning av arbete

Bedömning av arbete ingår alltid som en del av bedömningen av läroämnena. Både självständigt
arbete och grupparbete ska stödjas i undervisningen. Förmågan att arbeta omfattar förmåga att
planera, styra upp och utvärdera sitt arbete, förmåga att handla ansvarsfullt, göra sitt bästa samt
kommunicera konstruktivt.

3) Bedömning av uppförande

Utgångspunkten är att se hur eleven visar hänsyn till andra människor och omgivningen. Eleven ska
få respons om sitt uppförande i relation till de mål för uppförande som finns i den lokala läroplanen.

4) Bedömning av mångvetenskapliga lärområden

De mångvetenskapliga lärområdena bedöms inte separat utan som en del av de läroämnen som
ingått i det aktuella mångvetenskapliga lärområdet. Fokus ska ligga på bedömning av arbete.

5) Bedömning av mångsidiga kompetenser

De mångsidiga kompetenserna bedöms inte separat utan som en del av bedömningen i varje läroämne.