Vår bedömningskultur

Bedömning är ett redskap som främjar elevens lärande och skapar en positiv självuppfattning. Eleven
och vårdnadshavare ska få en bild av var eleven ligger i förhållande till läroplanens mål.

Vår bedömningskultur kännetecknas av

  • En uppmuntrande atmosfär som sporrar eleverna
  • Arbetssätt som främjar kommunikation, interaktion och elevernas delaktighet
  • Arbetssätt som hjälper eleven att förstå sin lärprocess och synliggör elevens framsteg
  • Jämlik och etisk bedömning
  • Mångsidig bedömning
  • Användning av bedömningsinformation vid planering av undervisning
  • Information om vår bedömningskultur och –praxis till hemmen
  • Tyngdpunkten ligger på att utveckla den formativa bedömningen. Tid avsätts för ändamålet i medlet
    av varje termin. Utöver det sker formativ bedömning kontinuerligt under läsåret.